Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Dwars door de ruimtes en het programma van Neuhaus zijn aan de hand van enkele overkoepelende thema’s afzonderlijke routes uitgezet. De ‘leerlijnen’ geven de deelnemer de kans te ontdekken hoe het gekozen onderwerp zich in meerdere programma’s op telkens andere manieren manifesteert, en hoe het zich met andere leerlijnen verbindt. Er zijn leerlijnen opgebouwd rond de volgende zeven thema’s: het collectieve lichaam, zintuigelijke waarneming, inclusieve stadsontwikkeling, uiteenlopende tijdschalen, de rol van materie, en de communicatie tussen soorten.

Collective Bodies

De leerlijn Collective Bodies inventariseert de mogelijkheden van samenwerking tussen groepen en soorten en onderzoekt ook de risico’s van collectief gedrag.

Extended Senses

De leerlijn Extended Senses onderzoekt of de werking van de organische zintuigen kan worden versterkt, en hoe technologische zintuiglijke vermogens voor verrijking van de waarneming kunnen zorgen.

Multispecies Urbanism

De leerlijn Multispecies Urbanism concentreert zich op vormen van stadontwikkeling waarin de behoeften worden meegewogen van alle soorten die de stad bewonen.

Time Worlds

De leerlijn Time Worlds vraagt wat er te leren valt van de meer-dan-menselijke tijdschalen om zo een begrip te vormen van wat het betekent om een meer-dan-menselijke wereld te bewonen.

Meeting Matter

De leerlijn Meeting Matter verkent (ontwerp)benaderingen waarin niet de tijdelijkheid van het materiaal leidend is, maar continuïteit van de materie voorop staat.

Other Subjectivities

De leerlijn Other Subjectivities bestudeert de subjectieve waarnemingen van andere menselijke en meer-dan-menselijke entiteiten.

More-than-human languages

De leerlijn More-Than-Human Language wil inzicht verwerven in de talen van alle wezens waarmee de mens het gesprek moet kunnen voeren om echt te kunnen samenleven en -werken.